CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Tổng số: 2)

CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Tổng số: 2)

Nghiên cứu thuật toán điều khiển tay máy thu hoạch dứa hoạt động dưới tác động của nhiễu từ môi trường làm việc

  
 Cấp Cơ sở   

[MPS_Test] Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu composite từ gỗ Keo lai rừng trồng và nano TiO2

Hoàng Văn Tuấn   
 Cấp Tỉnh/Thành phố, Khuyến nông, HĐDV   


  BÀI BÁO TẠP CHÍ KHOA HỌC (Tổng: 215)  HỘI THẢO (Tổng: 5)