Sửa đổi tiêu chuẩn với chức danh Giáo sư ngành An ninh và Quân sự

gv_bctk002 20/07/2022

Thủ tướng vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn ở khoản 8 Điều 5 và khoản 7 Điều 6 về bài báo khoa học.

Cụ thể, 

  • Giáo sư phải có bài báo khoa học quy định tại các khoản 4,6,7 
  • và điểm c khoản 9 Điều 5 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg. 
  1. Phó Giáo sư có bài báo khoa học quy định tại các khoản
  2.  4,5,6 Điều 6 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

Bài báo khoa học phải được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

abc
ă234235

Điểm mới so với trước đây là đối với các chuyên ngành thuộc ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh liên quan đến bí mật nhà nước thuộ

 lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín được thay thế bằng các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh (bài báo thay thế).

{keywords}
Sửa đổi tiêu chuẩn chức danh GS, PGS về bài báo khoa học. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Tổng số điểm của các bài báo thay thế cho mỗi bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín phải đạt 1,5 điểm trở lên và toàn bộ số điểm của các bài báo thay thế cho các bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín không được tính vào tổng số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu.

Đối với chức danh Giáo sư, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Đối với chức danh Phó Giáo sư, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 31/8/2020.

https://vietnamnet.vn/sua-doi-tieu-chuan-voi-chuc-danh-giao-su-nganh-an-ninh-va-quan-su-671121.html

Nguồn: Link